De Koegors

Nieuwbouw

TERNEUZEN AFSTUDEERONDERZOEK BBE BACHELOR OF BUILT ENVIRONMENT DE KOEGORS – De aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is de noodzakelijke reducering van het energiegebruik van nieuwbouw en bestaande gebouwen. Om uiteindelijk in het jaar 2020 slechts enkel energieneutrale of bijna-energieneutrale gebouwen te verkrijgen. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de Europese richtlijn EPBD. Wat staat voor Energy Performance of Buildings Directive. De achterliggende reden voor deze Europese richtlijn zijn onder andere de wereldwijde klimaatverandering. De richtlijn is op 4 januari 2003 gepubliceerd en werd meteen van kracht. De afzonderlijke lidstaten hebben deze richtlijn in hun beleid op het gebied van energiebesparing in de afgelopen jaren verwerkt. De periodieke aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt is een gevolg van deze implementatie. Met de ingang van het Bouwbesluit 2012 op 1 juli 2012 is de nieuwe bepalingsmethode genaamd EPG, van kracht geworden om de energieprestatiecoëfficiënt te kunnen bepalen van zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen. (Spiekman, Agentschap NL , & TNO, 2012). Dit heeft als gevolg dat de energiezuinigheid van gebouw een steeds belangrijker zal worden bij het ontwerpen/ontwikkelen van een project om uiteindelijk te kunnen voldoen aan deze doelstelling. Daarnaast zijn de stijgende kosten voor energie een stimulans voor deze ontwikkeling. De Europese richtlijn beoogt de doelstelling te behalen zonder een toename van de directe bouwkosten. De onderzoeksvraag zoals deze hieronder is weergegeven vat dit probleem in één enkele zin samen.

Hoe zou het project “De Koegors” kunnen voldoen aan de EPC-eis van 0,0[-] en welke invloed heeft dit op de totale bouwkosten?” Door de integrale benadering bij het ontwerpproces tussen de afstudeervarianten architectuur en uitvoering hebben wij beide deelvragen kunnen beantwoorden. Wij hebben een herontwerp kunnen realiseren wat voldoet aan een EPC-eis van 0,0[-] en tevens tegen een lagere kostprijs gerealiseerd zou kunnen worden.

Er zijn echter wel aanbevelingen/opmerkingen die eventueel aanvullend onderzoek verdienen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de exacte dimensionering van de gebouwinstallaties en constructieonderdelen. Daarnaast is dit onderzoek gerelateerd aan een specifiek bouwwerk namelijk de huisvesting voor de brandweer, ambulancedienst, operationele diensten en de afdeling Realisatie & beheer van de gemeente Terneuzen in het gebouw “De Koegors”. Daarnaast laat dit onderzoek ruimte voor een aanvullend kwalitatief onderzoek op het gebied van de architectuur met betrekking tot de gebouwtypologie en maatschappelijk belang.